C Y R I L O M E T O D I Á N A main menu

Úvod Poslanie Podpora Platobný styk Kontakt

 

Občianske združenie na podporu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Poslanie

– podpora výskumu, vzdelávania, domácej a zahraničnej odbornej spolupráce;
– materiálna, finančná a morálna podpora RKCMBF UK v Bratislave pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu;
– budovanie knižničného fondu pre študentov fakulty i širokú verejnosť;
– edičná činnosť;
– riešenie grantových úloh;
– spolupráca s domácimi i zahraničnými inštitúciami v zmysle napĺňania svojho poslania.

Podpora - 2%

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ale iba cez „vyhlásenie“, ktoré je súčasťou daňového priznania. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 jej vykonal zamestnávateľ.

Platobný styk

IČO: 42253209

DIČ: 2023273703


Číslo účtu: 400 118 1809 / 3100

IBAN: SK80 3100 0000 0040 0118 1809

SWIFT: LUBASKBX

Kontakt

Cyrilometodiána

Kapitulská 15

811 01 Bratislava 1

 

Telefón: +421 2 32 77 71 01

E-mail: cyrilometodiana@frcth.uniba.sk